„ÄKSI ALEVIKU KOGUKOND“ PÕHIKIRI

 1. ÜLDSÄTTED
  1.1 Äksi aleviku kogukond (edaspidi ühing) on avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing, mis asub Äksi alevikus. Ühingu eesmärk on rikastada ja arendada Äksi aleviku ja lähedal asuvate külade ning alevike (edaspidi piirkond) kogukonnaelu. Ühing tegeleb muuhulgas ürituste korraldamise, elanike õiguste eest seismise, kogukonnatunde loomise ja piirkondliku identiteedi kujundamise ning säilitamisega.
  1.2 Ühingu liige võib koosolekul osaleda füüsiliselt või teostada oma õigusi elektrooniliste vahendite abil ilma koosolekul füüsiliselt kohal olemata reaalajas toimuva kahesuunalise side abil, mis võimaldab ühingu liikmel eemal viibides koosolekut jälgida ja sõna võtta ning otsuste vastuvõtmisel hääletada.
  1.3 Ühingu majandusaasta kestab 1. jaanuar kuni 31. detsember.
 2. OMA EESMÄRGI SAAVUTAMISEKS ÜHING:
  2.1 Teeb riigile, kohalikule omavalitsusele ning teistele asjaosalistele vastavalt elanike seisukohtadele ettepanekuid piirkonna arengu, tuleviku, elukeskkonna, heakorra ning sotsiaalse, kultuurilise ja tehnilise infrastruktuuri küsimustes.
  2.2 Korraldab ja edendab piirkonna elanike ühistegevust, kultuuriüritusi ja aitab kaasa heakorrastamisele ning haljastamisele. Sealhulgas viib läbi uuringuid ja küsitlusi piirkonna elanike arvamuse väljaselgitamiseks, loteriisid, korjandusi jms.
  2.3 Koostab piirkonna arendamise kavasid ja seisab hea nende elluviimise eest.
  2.4 Korraldab seltsi liikmete ühistegevust ning piirkonnaga seonduvaid avalikke üritusi.
  2.5 Loob sidemeid ja koostöövorme sama suunitlusega ühingutega Eestis ja välismaal.
  2.6 Kogub, säilitab ja levitab piirkonna omapära, ajalugu, tänapäeva ja tulevikku puudutavat informatsiooni, tutvustab piirkonda laiemale avalikkusele ning aitab kaasa turismi arendamisele.
  2.7 Koostab projekte ja hangib projektide teostamiseks vajalikke vahendeid.
  2.8 Teeb koostööd teiste füüsiliste ja juriidiliste isikutega.
  2.9 Arendab muid tegevusi, mis aitavad kaasa ühingu eesmärkide saavutamisele.
 3. ÜHINGU LIIKMEKS VASTUVÕTMISE NING ÜHINGUST VÄLJAASTUMISE NING VÄLJAARVAMISE KORD JA TINGIMUSED
  3.1 Ühingu liikmeteks võivad olla kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kes toetavad ühingu eesmärke ja soovivad anda oma panuse nende saavutamiseks. Juriidilistel isikutel puudub üldkoosolekul hääletamisõigus.
  3.2 Ühingu liikmeks ei või olla omavalitsuse või riigi kontrolli all olevad institutsioonid.
  3.3 Juriidiliste isikute arv peab olema alla poole ühingu liikmete arvust.
  3.4 Ühingu liikmeks vastuvõtu ja väljaarvamise otsustab ühingu juhatus liikmekandidaadi paberkandjal või elektrooniliselt esitatud kirjaliku avalduse alusel ühe kuu jooksul avalduse esitamisest. Igal liikmel on paberkandjal või elektrooniliselt esitatud kirjaliku avalduse alusel õigus ühingust välja astuda, teatades sellest juhatusele ette vähemalt üks kuu.
  3.5 Ühingu liikme võib juhatuse otsusega ühingu liikmeskonnast välja arvata, kui ta:
  3.5.1 ei täida ühingu põhikirja nõudeid ja/või üldkoosoleku otsuseid;
  3.5.2 tegutseb ühingu eesmärkidele vastu;
  3.5.3 kahjustab ühingu mainet;
  3.5.4 ei ole kahe aasta jooksul tasunud liikmemaksu.
  3.6 juhatuse poolt ühingust väljaarvatud ühingu liikmel on õigus juhatuse otsus kaevata edasi üldkoosolekule, kelle otsus on lõplik.
 4. ÜHINGU LIIKME ÕIGUSED
  4.1 Osaleda ühingu põhikirjalises tegevuses.
  4.2 Osaleda ühingu üldkoosolekul ja valida (va juriidilisest isikust liikmed) ning olla valitud ühingu poolt moodustatud organitesse ja ametitesse.
  4.3 Tõstatada küsimusi üldkoosolekul arutamiseks.
  4.4 Esitada ettepanekuid ühingu juhatusele.
  4.5 Esindada ühingut juhatuse volitusel.
  4.6 Saada juht- ja kontrollorganitelt seltsi tegevuse kohta informatsiooni.
 5. ÜHINGU LIIKME KOHUSTUSED
  5.1 Järgida käesolevat põhikirja ja ühingu juhtorganite otsuseid.
  5.2 Tasuda kindlaksmääratud ajal ja suuruses liikmemaksu.
  5.3 Hoida ja säästlikult kasutada ühingu valduses, kasutuses ja käsutuses olevat vara.
  5.4 Täita muid kohustusi, mis tulenevad käesolevast põhikirjast, üldkoosoleku või ühingu juhtorganite otsustest.
 6. ÜLDKOOSOLEK
  6.1 Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek.
  6.2 Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus või vähemalt neljandik ühingu liikmetest, teatades sellest ühingu liikmetele ette vähemalt neliteist päeva. Juhatus kutsub üldkoosoleku kokku alati, kui ühingu huvid seda nõuavad, kuid mitte vähem kui üks kord kalendriaastas. Üldkoosoleku kokkukutsumise kirjalikus teates peab ära olema toodud üldkoosoleku päevakord.
  6.3 Üldkoosolek kinnitab ühingu majandusaasta aruande, eelarve ja selle täitmise aruande.
  6.4 Üldkoosolek määrab juhatuse liikmete valimise viisi, täpse arvu ja valib juhatuse liikmed.
  6.5 Üldkoosolek kinnitab juhatuse töökorra ja vajadusel määrab ülesandeid kas ühingu või juhatuse liikmetele.
  6.6 Üldkoosolek otsustab ühingule kuuluvate kinnisasjade ning registrisse kantud vallasasjade võõrandamise ning asjaõigusega koormamise.
  6.7 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui selles osaleb vähemalt kolmandik ühingu liikmetest.
  6.8 Kui üldkoosolekul ei osale nõutavat arvu ühingu liikmeid, on otsuste vastuvõtmiseks juhatus kohustatud ühe kuu jooksul kokku kutsuma uue üldkoosoleku. Sellisel juhul on üldkoosolek otsustusvõimeline sõltumata osalejate arvust.
  6.9 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle poole üldkoosolekul osalenud, sh esindatud, üingu liikmetest.
  6.10 Ühingu eesmärgi muutmiseks on vajalik 9/10 üldkoosolekul osalenud liikmete häältest.
  6.11 Üldkoosolek teeb vajaduse korral muudatusi ühingu põhikirjas.
  6.12 Ühingu liiget võib üldkoosolekul esindada teine liige lihtkirjaliku volituse alusel.
  6.13 Üldkoosolek kinnitab ühingu sümboolika ja selle kasutamise korra.
  6.14 Üldkoosolek määrab vajadusel ühe või mitu revidenti.
  6.15 Üldkoosolek täidab teisi Eesti Vabariigi seadusi või põhikirjaga talle pandud ülesandeid ja otsustab muid ühingu jaoks olulisi küsimusi.
 7. JUHATUS
  7.1 Ühingul on kolme- või viieliikmeline juhatus, kelle valib üldkoosolek kolmeks aastaks.
  7.2 Juhatus juhib ühingu tegevust.
  7.3 Juhatus moodustab ühingu eesmärkide täitmiseks töörühmi, komisjone, ekspertgruppe jm.
  7.4 Määrab liikme- ja liitumismaksu vajaduse, suuruse ja selle tasumise korra.
  7.5 Juhatuse otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle poole juhatuse liikmetest.
  7.6 Juhatuse liikmed valivad endi seast juhatuse esimehe.
  7.7 Juhatuse esimehel on õigus ühingut esindada üksinda ning ülejäänud juhatuse liikmetel kahekesi.
  7.8 Juhatus otsustab muid seaduse või põhikirjaga tema pädevusse antud küsimusi.
 8. ÜHINGU TEGEVUSE LÕPETAMINE
  8.1 Ühingu lõpetamise korral antakse pärast kõigi kohustuste täitmist allesjäänud vara tulumaksusoodustustega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud sarnaste eesmärkidega ühingule või organisatsioonile.